Szkolenie dla personelu narażonego na izolację SERE poziom A

« powrót
 1. System odzyskiwania personelu w SZ RP (SERE)
 2. Zjawisko izolacji
  - Różnice między pojęciami „jeniec wojenny”, a „zakładnik”
  - Zapisy Konwencji Genewskiej dot. jeńców wojennych
 3. Podstawowe zasady przetrwania i bytowania – Survival
  - Podstawowe zasady, metody i techniki utrzymania dobrej kondycji psychofizycznej, właściwej temperatury ciała, ustalania położenia, poszukiwania wody i pożywienia
  - Czynniki fizjologiczne i ich wpływ na ograniczenie zdolności organizmu człowieka w sytuacji walki o przetrwania
  - Wpływ bodźców zewnętrznych na zdolności i umiejętności osobiste
  - Efektywne wykorzystanie posiadanego wyposażenia osobistego
 4. Podstawowe zasady i taktyki unikania zagrożeń – Evasion
  Zasady, taktyki i techniki unikania zagrożeń
  - Kontrola miejsca służby i zakwaterowania
  - Rozpoznanie i wybór trasy: kwatera – miejsce służby; trasy zapasowe
  - Procedury bezpieczeństwa w miejscu służby
  - Zasady postępowania zmniejszającego ryzyko izolacji w skutek uprowadzenia
  - Indywidualne przygotowanie na wypadek izolacji
  Założenia sporządzania planu ucieczki i ewakuacji - EPA (Evasion Plan of Action)
 5. Zasady i sposoby przeciwdziałaniu wykorzystaniu – Resistance
  Izolacja w skutek niewoli
  - Faza pojmania
  - Faza uwięzienia
  - Sposoby radzenia sobie ze stresem wynikającym z zagrożenia i izolacji.
  - Sposoby utrzymanie dobrego stanu psychofizycznego
  Zasady ochrony życia własnego i innych jeńców, metody i formy przygotowania ewentualnej ucieczki
  Zachowanie podczas przesłuchania
  Syndrom sztokholmski
 6. Współdziałanie z systemem odzyskiwania personelu – Escape
  - Sposoby i techniki ustalania własnego położenia i jego komunikowania
  - Zapoznanie z urządzeniem PLB
  - Wypełnianie arkusza ISOPREP
  - Podstawy koncepcji przeprowadzania Akcji Poszukiwawczo Ratowniczych (SAR – Search and Rescue i CSAR – Combat Search and Rescue) oraz Akcji Bojowego Odzyskiwania (CPR – Combat Personal Recovery)
  - Zasady zachowania podczas akcji uwalniania

 Czas szkolenia – 9 godzin szkoleniowych (godzina szkoleniowa – 45 min.).

Szkolenie ma charakter teoretyczny i realizowane jest jako zamknięte w siedzibie jednostki zamawiającej.

Słuchacze otrzymują zaświadczenia o ukończeniu kursu SERE poziom „A”.

Strona używa cookies Dowiedź się więcej Zamknij