Polityka prywatności

 OBOWIĄZEK INFORMACYJNY NA PODSTAWIE ART. 13 RODO

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, że:

 1) Administratorem Państwa danych osobowych jest NP2-Konsulting Natalia Sudnik, z siedzibą: ul. Andersena 44a/2, 71-799 Szczecin, NIP 851-244-94-57 (zwanym dalej NP2-Konsulting).

 2) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania zawartej przez Państwa z NP2-Konsulting umowy zlecenia lub w celu zawarcia z NP2-Konsulting umowy o świadczenie usług oferowanych przez NP2-Konsulting, a także wykonania ciążących na NP2-Konsulting obowiązków prawnych, ustalenia i obrony oraz dochodzenia roszczeń, tworzenia zestawień, analiz i statystyk, weryfikacji wiarygodności płatniczej, rozliczeń finansowych, w tym wystawienia dokumentów księgowych.

 3) W zakresie niezbędnym do wykonania zawartej przez Państwa z NP2-Konsulting umowy o świadczenie usług oferowanych przez NP2-Konsulting, a także w zakresie niezbędnym do podjęcia przez NP2-Konsulting działań na Państwa żądanie oraz w zakresie niezbędnym do wypełnienia przez NP2-Konsulting ciążącego na NP2-Konsulting obowiązku prawnego - przetwarzanie Państwa danych osobowych następuje na podstawie przepisu prawa tj. art. 6 ust. 1 lit. b) oraz lit. c) RODO, bez konieczności wyrażenia przez Państwa zgody na przetwarzanie ich danych osobowych. W pozostałym zakresie, w tym zawarcia i realizacji umów cywilno-prawnych zlecenia, podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Natomiast w zakresie w jakim zgoda na przetwarzanie jest niezbędna, na podstawie takiej zgody.

 4) NP2-Konsulting jest uprawniona do przekazywania Państwa danych osobowych podmiotom trzecim (zwanym dalej: Podwykonawcami NP2-Konsulting) na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zawartej pomiędzy NP2-Konsulting a Podwykonawcami NP2-Konsulting. Ponadto NP2-Konsulting jest zobowiązany do przekazywania Państwa danych osobowych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na żądanie uprawnionych sądów, organów i instytucji.

 5) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. Przekazanie Państwa danych osobowych poza obszar EOG może jednak nastąpić, gdy będzie to konieczne w celu zrealizowania zawartej z Państwem umowy.

 6) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania zawartej przez Państwa z NP2-Konsulting umowy, a po tym okresie do dnia upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej przez Państwa z NP2-Konsulting umowy. Natomiast Państwa dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach podatkowych.

 7) Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa, posiadają Państwo prawo dostępu do treści Swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody.

 8) Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzoru w rozumieniu RODO, gdy uznają, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO.

 9) Aby skorzystać z ww praw należy skontaktować się z administratorem – biuro@np2.pl

 10) Państwa dane osobowe nie podlegają przetwarzaniu zautomatyzowanemu, w tym profilowaniu.

 11) Wykorzystywane rozwiązania techniczne.

Korzystamy z plików cookies, w celu zapoznania się ze szczegółami, proszę kliknąć link Cookies.  Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć pliki cookies ze swojego komputera.

 

 

Strona używa cookies Dowiedź się więcej Zamknij